കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹാലികന്‍

      • നാ. ഉഴവുകാരന്‍, കൃഷിക്കാരന്‍
      • നാ. ബലഭദ്രന്‍
X