കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹാസ്യം

   • നാ. പരിഹാസം
   • നാ. വിനോദം
   • നാട്യ. നവരസങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ഹാസ്യരസം
   • നാ. ചിരി, ഫലിതം
X