കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിംസകന്‍

      • നാ. ക്രൂരന്‍
      • നാ. ശത്രു (ഹിംസിക്കുന്നവന്‍)
      • നാ. അഥര്‍വവേദജ്ഞനായ ബ്രാഹ്മണന്‍
X