കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിംസാലു

      • വി. ഹിംസിക്കുന്ന ശീലമുള്ള, ഉപദ്രവിക്കുന്ന
      • നാ. (കടിക്കുന്ന) പട്ടി (ഹിംസാലുകന്‍)
X