കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിംസിക്കുക

      • ക്രി. കൊല്ലുക
      • ക്രി. ഉപദ്രവിക്കുക, അടിക്കുക
      • ക്രി. പിടിച്ചുപറിക്കുക
X