കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിംസ്ര

      • വി. ഹിംസിക്കുന്ന, ഭയങ്കരമായ
      • നാ. മാഞ്ചി, ഞരമ്പ്, നാഡി
X