കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹിംസ്രം

   • നാ. കാട്ടുമൃഗം
   • നാ. ഇരതേടുന്ന മൃഗം
   • നാ. ദുഷ്ടമൃഗം
   • നാ. കൊന്നുതിന്നുന്നമൃഗം
X