കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിംസ്രയന്ത്രം

      • നാ. വല
      • നാ. കെണി
      • നാ. ആഭിചാരപ്രയോഗത്തിനുള്ള യന്ത്രം
X