കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിജിറ, ഹിജ്ര

      • നാ. മുഹമ്മദീയവര്‍ഷം, ഹിജ്രത്ത്
X