കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹിണ്ഡിരം

   • നാ. മാതളം
   • നാ. കടല്‍നാക്ക്
   • നാ. കടല്‍ നുര
   • നാ. വഴുതിന
X