കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹിത

   • നാ. ശുഭമായ
   • നാ. ചിറ
   • നാ. പിടിക്കപ്പെട്ട
   • നാ. വയ്ക്കപ്പെട്ട
   • നാ. ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള
   • നാ. കൊള്ളാവുന്ന, ഉചിതമായ
   • നാ. പോയ, പുറപ്പെട്ട
   • നാ. മേലില്‍ ഗുണമായി വരുന്നതിനു കാരണമായ
   • നാ. പഥ്യമായ
   • നാ. ഉപകാരമുള്ള
   • നാ. നടന്നുപോകാനുള്ള വഴി
X