കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിതവാദി

      • നാ. ഇഷ്ടമ്പറയുന്ന, ഹിതമായുള്ളത് ഉപദേശിക്കുന്നവന്‍
X