കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിതാര്‍ഥി

      • നാ. (അന്യന്‍റെ) ഹിതത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്ന
X