കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിതേച്ഛു

      • നാ. ഹിതത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നവന്‍, അന്യനു നന്മ ചെയ്യാന്‍ ഇച്ഛിക്കുന്നവന്‍
X