1. ഹിദായത്ത്

    അറ.

      • നാ. ഉപദേശം, ശിക്ഷ
X