1. ഹിന്ദി

      • നാ. ഇത്യയെ സംബന്ധിച്ചത്
      • നാ. ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തുള്ളവന്‍
      • നാ. ഭാരതത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്തോ-ആര്യന്‍ ഭാഷ
X