കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹിമം

   • നാ. രാത്രി
   • നാ. താമര
   • നാ. കര്‍പ്പൂരം
   • നാ. മുത്ത്
   • നാ. മഞ്ഞ്
   • നാ. വെളുത്തീയം
   • നാ. തണുപ്പ്
   • നാ. പുതുവെണ്ണ
   • നാ. ഹിമാലയപര്‍വതം
   • നാ. (രക്ത)ചന്ദനം
X