കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിമാംബു

      • നാ. ഹിമാംഭസ്, ഹിമജലം (തണുത്തവെള്ളം, മഞ്ഞുവെള്ളം)
X