കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിമീകരണം

      • നാ. ഹിമമാക്കല്‍ (ഗ്ലാസിയേഷന്‍)
X