കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹിരണ്യം

   • നാ. കവടി
   • നാ. ശുക്ലം
   • നാ. വെള്ളി
   • നാ. ഉമ്മത്ത്
   • നാ. പൊന്ന്
   • നാ. വിലയേറിയ വസ്തു, നശിച്ചുപോകാത്ത വസ്തു
X