കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിരണ്യഗര്‍ഭം

      • നാ. കേരളീയരാജാക്കന്മാര്‍ കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു കര്‍മം, സ്വര്‍ണനിര്‍മിതമായ പശുവിന്‍റെ ഉള്ളില്‍ക്കൂടി പ്രവേശിച്ചു പുറത്തു വരിക എന്ന ചടങ്ങ്
X