കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിരണ്യഗര്‍ഭന്‍

      • നാ. വിഷ്ണു
      • നാ. ബ്രഹ്മാവ് (സ്വര്‍ണമയമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന് ഗര്‍ഭസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളവന്‍, ഉള്ളില്‍ ദ്രവ്യം നിറഞ്ഞവന്‍)
      • നാ. സൂക്ഷ്മശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്
X