കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹീന

      • വി. കുറവുള്ള, കുറ്റമുള്ള, ചീത്തയായ
      • വി. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, താണ
      • നാ. ഹീനത, ഹീനത്വം
X