കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹീനകര്‍മാവ്

      • നാ. മതപരമായ പതിവുകൃത്യങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവന്‍
X