കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹീനജാതി

      • നാ. താണജാതി, ജാതിഭ്രഷ്ടന്‍
X