കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹീനന്‍

      • നാ. നീചന്‍
      • നാ. (നീതിന്യാ) ന്യൂനതയുള്ള വാദി അഥവാ സാക്ഷി
X