കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹീനവാദി

      • നാ. മൂകന്‍
      • നാ. വ്യവഹാരത്തില്‍ തോറ്റവന്‍, തന്‍റെ വാദത്തിനു ന്യൂനത പറ്റിയവന്‍
X