കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹീരം

   • നാ. പാമ്പ്
   • നാ. സിംഹം
   • നാ. കുങ്കുമം
   • നാ. വൈരക്കല്ല്
   • നാ. രത്നമാല
   • നാ. ശ്രഷ്ഠമായ വസ്തു
   • നാ. ഇന്ദ്രന്‍റെ വജ്രായുധം, ഇടിവാള്‍
X