കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹീരകം

      • നാ. വജ്രം. ഹീരകഹാരം = വൈരക്കല്ലുമാല
X