കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹും

      • വ്യാ. ഊഹം ചോദ്യം അനുസരണം
  2. ഹൂം

      • വ്യാ. സന്ദേഹം, ചോദ്യം, ഓര്‍മ
X