കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹുക്ക

    അറ.

      • നാ. ഉക്ക, പുകക്കുഴല്‍, ചിലുമ്പി
      • നാ. പുകവലിക്കല്‍
X