കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹുഡം

   • നാ. മേഘം
   • നാ. മുട്ടാട്
   • നാ. ഇരിമ്പുഗദ
   • നാ. ഒരുതരം വേലി
X