കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹുത

      • വി. ഹോമിക്കപ്പെട്ട, വിളിക്കപ്പെട്ട. ഹുതന്‍ = ശിവന്‍
  2. ഹൂത

      • നാ. ആഹ്വാനംചെയ്യപ്പെട്ട
X