1. 12

  1. -
  2. 12
 2. 900

  1. -
  2. ഒമ്പത് നൂറ്
 3. 12 years

  1. നാമം
  2. 12വർഷങ്ങൾ
 4. 12 cantos

  1. നാമം
  2. 12 സർഗ്ഗങ്ങൾ
  3. 12 കാൺഠങ്ങൾ
 5. Number 12

  1. നാമം
  2. 12 എന്ന അക്കം
 6. Containing 12

  1. വിശേഷണം
  2. 12 ഉള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക