1. Come into ones own

  ♪ കമ് ഇൻറ്റൂ വൻസ് ഔൻ
  1. ക്രിയ
  2. തന്റെ ന്യായാവകാശം ലഭിക്കുക
  3. ഏറ്റെടുക്കുക
 2. Come down on one side of the fence or other

  ♪ കമ് ഡൗൻ ആൻ വൻ സൈഡ് ഓഫ് ത ഫെൻസ് ഓർ അതർ
  1. ഭാഷാശൈലി
  2. യോജിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിയോജിക്കുക
 3. Come into ones mind

  ♪ കമ് ഇൻറ്റൂ വൻസ് മൈൻഡ്
  1. ക്രിയ
  2. ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക
 4. Come into or enter ones head

  ♪ കമ് ഇൻറ്റൂ ഓർ എൻറ്റർ വൻസ് ഹെഡ്
  1. ക്രിയ
  2. ബുദ്ധിയിൽ വരിക
  3. പെട്ടെന്നു തോന്നുക
 5. Come out of ones shell

  ♪ കമ് ഔറ്റ് ഓഫ് വൻസ് ഷെൽ
  1. ക്രിയ
  2. മുന്നോട്ടുവന്ൻ ആളുകളുമായി ഇടപെടുക
 6. Come to ones mind

  ♪ കമ് റ്റൂ വൻസ് മൈൻഡ്
  1. ക്രിയ
  2. ഓർമ്മിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക