1. Worm-cast

  1. നാമം
  2. കുരിമണ്ൺ
  3. കുരിച്ചിൽമണ്ൺ
  4. ഇരമണ്ൺ
  5. മണ്ണിന്റെ പോഷകഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചശേഷം മണ്ണിര നിക്ഷേപിക്കുന്ന അവശിഷ്ടമണ്ൺ
  6. കുരിമണ്ണ്
  7. കുരിച്ചിൽമണ്ണ്
  8. ഇരമണ്ണ്
  9. മണ്ണിൻറെ പോഷകഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചശേഷം മണ്ണിര നിക്ഷേപിക്കുന്ന അവശിഷ്ടമണ്ണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക