1. Xylophone

    ♪ സൈലഫോൻ
    1. നാമം
    2. മരക്കഷണങ്ങൾകൊണ്ടടിച്ച് നാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു വാദ്യോപകരണം
    3. ഒരു ദാരുതന്ത്രിവാദ്യോപകരണം
    4. ദാരുവീണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക