1. ംടക്കൻ

    1. നാ.
    2. മുടക്കുന്നത്
    3. കിടുമ്മൻ, വാതിലിലും മറ്റും തറയ്ക്കുന്ന കുറ്റിയും കൊളുത്തും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക