1. അ­ി

    1. നാ.
    2. പ്രാഹ്ണത്തിനും സായാ­ത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക