1. അംഗകം, അം-

    1. നാ.
    2. അവയവം
    3. ശരീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക