1. അംഗചാരി

    1. നാ.
    2. സംഗീതത്തിലെ നൂറ്റൊന്ന് അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക