1. അംഗജാരാതി, -ജാരി

    1. നാ.
    2. അംഗജവൈരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക