1. അംഗപ്രത്യംഗ

    1. വി.
    2. അംഗത്തെയും (ശരീരത്തെയും) ഓരോ അവയവത്തെയും പറ്റിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക