1. അംഗഭൂവ്

    1. നാ.
    2. കാമൻ
    3. പുത്രൻ
    4. അംഗരാജ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക