1. അംഗമർദം

    1. നാ.
    2. ശരീരം നുറുങ്ങുമാറുള്ള വേദന
    3. അംഗത്തെ മർദിക്കൽ, കാലുതിരുമ്മൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക