1. അംഗമർദകൻ

    1. നാ.
    2. മെയ്യുഴിയുന്നവൻ, തിരുമ്മുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക