1. അംഗമർഷം

    1. നാ.
    2. അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന, വാതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക