1. അംഗയോഗം

    1. നാ.
    2. അഷ്ടാംഗയോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
    3. (ജ്യോ.) വ്യാഴം ഉദയത്തിലോ കേന്ദ്രത്തിലോ മൂലത്രികോണത്തിലോ ഉച്ചത്തിലോ നിൽക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക