1. അംഗരുഹം

    1. നാ.
    2. രോമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക