1. അംഗവികൃതി

    1. നാ.
    2. അംഗത്തിൻറെ വികൃതി, ശരീരത്തിൻറെ അവയവങ്ങൾക്കു വരുന്ന കോട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക